Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Elżbieta Połomka

Referent do spraw kadr i płac (Etatów: 1/4 )

Status: Weryfikacja kandydatów

Termin składania ofert:

Wydział: Przedszkole Publiczne nr 1 Stokrotka w Mrągowie

Miejsce zatrudnienia: ul Brzozowa 7A, 11-700 Mrągowo

Nr ogłoszenia: 1/2020

Identyfikator: 1/2020

Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT DO SPRAW KADR I PŁAC ¼ etatu

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: referent do spraw kadr i płac w wymiarze ¼  etatu

 

I Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego (lub obywatelstwa Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej);
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku pracy;
 6. wykształcenie i staż pracy: wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym; minimum                10 lat stażu pracy;
 7. znajomość przepisów kadrowych i płacowych, w tym związanych z rozliczeniami
  w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 8. znajomość programu VULCAN w zakresie obsługi kadr i płac oraz programu  PŁATNIK;

 

II Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz aktów normatywnych powszechnie obowiązujących;
 2. komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, rozwiązywania problemów            i  analitycznego myślenia
 3. znajomość programu internetowego systemu bankowego.

 

III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta do spraw kadr i płac:

- sporządzanie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy (kompletowanie dokumentów kadrowych i związanych
z awansem zawodowym nauczycieli, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne);

- sporządzanie list wynagrodzeń na podstawie dokumentów źródłowych zatwierdzonych przez dyrektora oraz upoważnionych pracowników w programie komputerowym,

- zmiany warunków umowy o pracę, przygotowywanie świadectw pracy, ewidencji, statystyki i informacji o zatrudnionych pracownikach;

- sporządzanie wszelkich umów o pracę,

- sporządzanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

- prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej/zgłoszenia i wyrejestrowania                  z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego,

- sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

- sporządzanie sprawozdań GUS, PFRON;

- przygotowanie danych do sprawozdań oraz projektu planu budżetowego

- wprowadzanie danych dotyczących pracowników do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej – SIO;  

- prowadzenie spraw związanych z ZUS;

- prowadzenie spraw podatkowych w zakresie podatku dochodowego pracowników;

 

IV Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.

Praca administracyjno- biurowa, przy monitorze ekranowym, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

V Wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                          i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

VI Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje kandydata;
 5. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i staż pracy
 6. oświadczenie, kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego)
 7. oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

VII Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie na ul. Brzozowej 7A lub drogą pocztową na adres: Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie na ul. Brzozowej 7A, 11-700 Mrągowo w terminie od dnia 19 sierpnia 2020r. do 31 sierpnia 2020 r. godz. 9.00
  z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko: referent do spraw kadr i płac”.
 2. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.
 3. Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne i dopuszczonych do drugiego etapu naboru oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie, jak również osoby te otrzymają informację telefoniczną z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 741 60 26.
 4. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej

https://bippp1mragowo.warmia.mazury.pl

oraz w siedzibie Przedszkola Publicznego Nr 1 „Stokrotka” w Mrągowie.

Dokumenty aplikacyjne, które zgodnie z przepisami tego wymagają, muszą być opatrzone klauzulą treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani                            o rozmowie kwalifikacyjnej, która planowana jest na 31 sierpnia 2020 r.